امروز برابر است با :2022 دسامبر 1

جزئیات مورد نیاز ثبت ایده

  • مشخصات نماینده و رابط مجاز:

    • فایل ها را به اینجا بکشید
      انواع فایل های مجاز : jpeg, jpg, gif, png, pdf, doc, docx, xlsx, xl, xlsm, pptx, ppt.
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpeg, jpg, gif, png, pdf, doc, docx, xlsx, xl, xlsm, pptx, ppt.
  • سیزده منهای پنج =