امروز برابر است با :2022 دسامبر 1

Engineering Services Needs

ردیف عنوان نیاز شرح مطلب
1 تصفيه پساب¬هاي نفتي فوق شور با هدف استفاده مجدد صنعتي – آبياري کلیک کنید
2 جمع آوري و استفاده بهينه و ايمن از گازهاي ترش و اسيدي توليدي کلیک کنید
3 طراحی و برنامه ریزی چاه های توسعه‌اي به کمک روش‌های نوین کلیک کنید
4 استفاده از روش حفاری فشار مدیریت شده (Managed Pressure Drilling) در ایران کلیک کنید
5 مطالعه و بررسي جدایش مخزنی (Compartmentalization) در مخازن كنگان و دالان میدان پارس جنوبی کلیک کنید
6 امكان سنجي انجام عمليات و مطالعات لرزه اي چهار بعدي(4D) در ميدان پارس جنوبي کلیک کنید
7 مطالعه آزمايشگاهي روش‌هاي شيميايي كنترل توليد آب (Water shut-off) در مخازن گازي کلیک کنید
8 بهينه سازي پارامترهاي عمليات حفاري ميدان پارس جنوبي و ساير ميادين تحت اختيار بر اساس تجربيات موجود کلیک کنید
9 تعيين معادله اشباع آب با استفاده از داده های چاه نگاری در گونه های سنگی (Rock type) سنگ¬هاي كربناته میدان پارس جنوبی کلیک کنید
10 روش شناسی کاهش اثرات تغییرات سرعت (Velocity distortion ) روباره در تبدیل به عمق های لرزه ای کلیک کنید
11 بررسي ريسك بروز خوردگي بالاي خط (TOLC, Top Of Line Corrosion ) و ارزيابي عملكرد و مكانيزم حفاظت بازدارنده‌هاي خوردگي فاز گازي جهت كنترل خوردگي TOLC در خطوط لوله دريايي پارس جنوبي کلیک کنید
12 مطالعه و بررسي جامع پديده هاي دياژنزي در سازندهاي مخزني كنگان و دالان در گستره ميدان پارس جنوبي کلیک کنید
13 تعيين معادله اشباع آب با استفاده از داده های چاه نگاری در گونه های سنگی (Rock type) سنگ¬هاي كربناته میدان پارس جنوبی کلیک کنید
14 ایجاد امنیت در شبکه های کنترل صنعتی در صنعت نفت وگاز کلیک کنید
15 مطالعه آزمايشگاهي و صحت سنجي تزريق مواد شيميايي به آب¬هاي تزريقي جهت جلوگيري از رسوبات در خطوط لوله نفت استحصالي کلیک کنید
16 استفاده از فناوری غشایی برای شیرین سازی گاز کلیک کنید
17 انجام مطالعات جامع مربوط به طراحي شكست هيدروليكي به منظور بالا بردن ضريب ازدياد برداشت از مخازن با بهره¬دهي پايين کلیک کنید
18 تحلیل و بررسی و امکان سنجی فنی – اقتصادی استفاده از گازهای مازاد در زمان توپک رانی و تخلیه گاز سرد خطوط لوله. کلیک کنید
19 بهینه سازی عملیات اسید کاری چاههای نفت / گاز ، بررسی آزمایشگاهی و ارائه برنامه اسید کاری نوین کلیک کنید
20 تعمیر چاههای نفت / گاز بدون استقرار دکل حفاری کلیک کنید
21 تعمیر چاه ها با استفاده از مواد وتکنولوژی های جدید بدون استفاده از دکل حفاری کلیک کنید
22 بررسی مشکل تیرگی میعانات گازی تولید از میدان تابناک و ارائه راهکاری مناسب کلیک کنید
23 بررسی بالا آمدن آب در مخازن شکافدار و از دست دادن مقدار زیادی گاز و ارائه راهکار عملیاتی کلیک کنید
24 علت نشست تاج چاه ها در خانگيران کلیک کنید
25 دلايل شكست جداري هاي چاه 21 خانگيران کلیک کنید
26 ساخت مدل ژئومکانيکي سه بعدي، تحليل پايداري چاه ، مطالعه گسيختگي/مچالگي لوله¬هاي جداري و توليد ماسه در يکي از ميادين نفت مرکزي کلیک کنید
27 بررسی و مطالعه آزمایشگاهی فرآیند ازدیاد برداشت در میدان پایدار شرق کلیک کنید
28 دستیابی به دانش گاز دوست کردن (GAS wet ) مخازن گاز میعانی بمنظور بهینه سازي و افزایش تولید کلیک کنید
29 تهيه و تدوين دانش فني، فناوري طراحي و ساخت ابزار جهت يابي الكترو مغناطيسي حفاريEMWD کلیک کنید
30 Managed Pressure Drilling کلیک کنید
31 به کارگیری تکنولوژی تنش قفس(Stress Cage ) در بالا بردن مقاومت دیواره چاه در لایه‌های با مقاومت پایین کلیک کنید
32 طراحی و نصب سیستم پهلوگيري (Boat Landing ) بر روی سکو ایران امیرکبیر و اخذ گواهی¬نامه¬ موسسه رده بندی کلیک کنید
33 اولویت های توسعۀ فناوری در حوزۀ اکتشاف منابع هیدروکربنی کلیک کنید

Need one: Design and Manufacturing of Industrial Multi phase Flow meter

ساخت فلوميترهاي چند فازي

دستگاه¬هاي فلومتر با هدف دستيابي به دقت بالا و اطمينان از صحت مبادلات نفت خام و يا فراورده هاي نفتي اعم از مبادلات داخلي و يا خارجي مورد استفاده قرار مي¬¬گيرند. با افت فشار مخازن و افزايش توليد گاز و آب اضافي، به تدريج نياز به آگاهي از جريان سيالات چندفازي و نرخ توليد هر فاز اهميت بيشترى پيدا مى كند. به منظور مديريت صحيح مخزن، توليد صيانتي از آن و طراحي مناسب چاه هاي توليدي، ضرورى است سيالات توليدي از هر چاه به طور مستمر مورد پايش قرار گيرند تا بتوان اطلاعات حاصل را به بخش هاي مختلف و در نهايت به همه مخزن تعميم داد. استفاده از اين ابزار در چاه هاييكه نفت، گاز و آب با هم جريان دارند و محاسبه ميزان جريان هر فاز با روش هاي متداول بسيار مشكل است كمك شاياني خواهد بود.

read more …

ردیف عنوان نیاز شرح مطلب
1 تصفيه پساب­هاي نفتي فوق شور با هدف استفاده مجدد صنعتي – آبياري کلیک کنید
2 جمع آوري و استفاده بهينه و ايمن از گازهاي ترش و اسيدي توليدي کلیک کنید
3 طراحی و برنامه ریزی چاه های توسعه‌اي به کمک روش‌های نوین کلیک کنید
4 استفاده از روش حفاری فشار مدیریت شده (Managed Pressure Drilling) در ایران کلیک کنید
5 مطالعه و بررسي جدایش مخزنی (Compartmentalization) در مخازن كنگان و دالان میدان پارس جنوبی کلیک کنید
6 امكان سنجي انجام عمليات و مطالعات لرزه اي چهار بعدي(4D) در ميدان پارس جنوبي کلیک کنید
7 مطالعه آزمايشگاهي روش‌هاي شيميايي كنترل توليد آب (Water shut-off) در مخازن گازي کلیک کنید
8 بهينه سازي پارامترهاي عمليات حفاري ميدان پارس جنوبي و ساير ميادين تحت اختيار بر اساس تجربيات موجود کلیک کنید
9 تعيين معادله اشباع آب با استفاده از داده های چاه نگاری در گونه های سنگی (Rock type) سنگ­هاي كربناته میدان پارس جنوبی کلیک کنید
10 روش شناسی کاهش اثرات تغییرات سرعت (Velocity distortion ) روباره در تبدیل به عمق های لرزه ای کلیک کنید
11 بررسي ريسك بروز خوردگي بالاي خط (TOLC, Top Of Line Corrosion ) و ارزيابي عملكرد و مكانيزم حفاظت بازدارنده‌هاي خوردگي فاز گازي جهت كنترل خوردگي TOLC در خطوط لوله دريايي پارس جنوبي کلیک کنید
12 مطالعه و بررسي جامع پديده هاي دياژنزي در سازندهاي مخزني كنگان و دالان در گستره ميدان پارس جنوبي کلیک کنید
13 تعيين معادله اشباع آب  با استفاده از داده های چاه نگاری در گونه های سنگی (Rock type) سنگ­هاي كربناته میدان پارس جنوبی کلیک کنید
14 ایجاد امنیت در  شبکه های کنترل صنعتی  در صنعت نفت وگاز کلیک کنید
15 مطالعه آزمايشگاهي و صحت سنجي تزريق مواد شيميايي به آب­هاي تزريقي جهت جلوگيري از رسوبات در خطوط لوله نفت استحصالي کلیک کنید
16 استفاده از فناوری غشایی برای شیرین سازی گاز کلیک کنید
17 انجام مطالعات جامع مربوط به طراحي شكست هيدروليكي به منظور بالا بردن ضريب ازدياد برداشت از مخازن با بهره­دهي پايين کلیک کنید
18 تحلیل و بررسی و امکان سنجی فنی – اقتصادی استفاده از گازهای مازاد در زمان توپک رانی و تخلیه گاز سرد خطوط لوله. کلیک کنید
19 بهینه سازی عملیات اسید کاری چاههای نفت / گاز ، بررسی آزمایشگاهی و ارائه برنامه اسید کاری نوین کلیک کنید
20 تعمیر چاههای نفت / گاز بدون استقرار دکل حفاری کلیک کنید
21 تعمیر چاه ها با استفاده از مواد وتکنولوژی های جدید بدون استفاده از دکل حفاری کلیک کنید
22 بررسی مشکل تیرگی میعانات گازی تولید از میدان تابناک و ارائه راهکاری مناسب کلیک کنید
23 بررسی بالا آمدن آب در مخازن شکافدار و از دست دادن مقدار زیادی گاز و ارائه راهکار عملیاتی کلیک کنید
24 علت نشست تاج چاه ها در خانگيران کلیک کنید
25 دلايل شكست جداري هاي چاه 21 خانگيران کلیک کنید
26 ساخت مدل ژئومکانيکي سه بعدي، تحليل پايداري چاه ، مطالعه گسيختگي/مچالگي لوله­هاي جداري و توليد ماسه در يکي از ميادين نفت مرکزي کلیک کنید
27 بررسی و مطالعه آزمایشگاهی فرآیند ازدیاد برداشت در میدان پایدار شرق کلیک کنید
28 دستیابی به دانش گاز دوست کردن (GAS wet ) مخازن گاز میعانی بمنظور بهینه سازي و افزایش تولید کلیک کنید
29 تهيه و تدوين دانش فني، فناوري طراحي و ساخت ابزار جهت يابي الكترو مغناطيسي حفاريEMWD کلیک کنید
30 Managed Pressure Drilling کلیک کنید
31 به کارگیری تکنولوژی تنش قفس(Stress Cage ) در بالا بردن مقاومت دیواره چاه در لایه‌های با مقاومت پایین کلیک کنید
32 طراحی و نصب سیستم پهلوگيري (Boat Landing ) بر روی سکو ایران امیرکبیر و اخذ گواهی­نامه­ موسسه رده بندی کلیک کنید
33 اولویت های توسعۀ فناوری در حوزۀ اکتشاف منابع هیدروکربنی کلیک کنید