امروز برابر است با :2022 دسامبر 1

دفتر مرکزی: خواجه عبدالله انصاری، ابوذرشمالی، کوچه12 پلاک14 طبقه چهارم

کدپستی: 1661745614
تلفن: 22873657
نمابر: 89778911
کارخانه و آزمایشگاه: شهرک صنعتی اشتهارد، حسابی غربی، گلبرگ دوم قطعه 1602

فضای کار اشتراکی: خواجه عبدالله انصاری، ابوذرشمالی، کوچه12 پلاک14 طبقه سوم

  • 8 + 7 =